Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

dreamadream
21:21
3393 7c30
Reposted fromTankistD TankistD viacigarettes cigarettes
dreamadream
21:20
Suddenly you’re 21 and you’re screaming along in the car to all the songs you listened to when you were sad in middle school and everything is different but everything is good.
— tumblr
dreamadream
21:19
7836 d600 500
Reposted fromNeutrum Neutrum viaheadache headache
21:19
4176 4d70 500
Reposted fromthecrapshoot thecrapshoot viaheadache headache
dreamadream
21:19
6133 eeba
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaheadache headache
dreamadream
21:18
2126 e930 500
Reposted fromkjuik kjuik viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
21:18
9591 ca4a 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viaheadache headache
dreamadream
21:17
5158 0660
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaheadache headache
dreamadream
21:17
0481 e769
dreamadream
21:15
Jeśli ktoś był przez długi czas zakochany w wyjątkowo destrukcyjny sposób, będzie nadal posługiwał się logiką, o której dobrze wie, że jest fałszywa, będzie dokonywał posunięć, co do których ma świadomość, że przyniosą mu wyłącznie rozczarowanie. I z upływem czasu coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że wszystko co zrobił, było niewłaściwe. Najdziwniejszą rzeczą, nad którą człowiek wcale się nie zastanawia, jest to, że nasza zdolność do logicznego myślenia nawet w najgorszych momentach nie przestaje działać i choć nie potrafi przeciwstawić się sile uczuć, z bezlitosną szczerością wciąż nam podszeptuje, że większość naszych poczynań nie przyniesie żadnego rezultatu oprócz spotęgowania miłości i zwiększenia bólu.
— Orhan Pamuk "Muzeum niewinności"
dreamadream
21:12
7163 c340
dreamadream
21:12
8069 8777
dreamadream
21:12
2957 4bb7 500
Reposted fromroxanne roxanne viamartinif16 martinif16
dreamadream
13:29
9480 8fa3
Wódko!
dreamadream
13:29
8963 7d4c
13:29
6950 aa30 500

stunningpicture:

Found this masterpiece down a side street whilst visiting Paris recently

Reposted fromviirus viirus viaatranta atranta
dreamadream
13:28
7499 309c 500
Reposted fromshar17666 shar17666 viaatranta atranta
dreamadream
13:28
8233 cc2f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawerqq werqq
dreamadream
13:25
1916 7667 500
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viailovemovies ilovemovies
dreamadream
13:25
To właśnie jest odwieczne szaleństwo człowieka. Pościg za słodkim ciałem. Choć w istocie stanowi ono jedynie piękną osłonę kości, żeru dla robaków. Nocą ocieramy się o żer dla robaków. Bez urazy
— Neil Gaiman – Amerykańscy bogowie
Reposted fromlordi000666 lordi000666 viavanitaas vanitaas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl