Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2019

dreamadream
21:17
6606 28d0 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viaNoCinderella NoCinderella

December 19 2019

dreamadream
23:58
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do żadnej relacji międzyludzkiej. 
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieobecnosc nieobecnosc
dreamadream
23:57
2935 719e 500
Reposted frompierdolony pierdolony vianieobecnosc nieobecnosc
dreamadream
23:56
8241 01c9 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianieobecnosc nieobecnosc
dreamadream
23:56
3558 1e24 500
Reposted fromhrafn hrafn vianieobecnosc nieobecnosc
dreamadream
23:55
8103 322c
Reposted frompiehus piehus vianieobecnosc nieobecnosc

December 07 2019

dreamadream
23:04

Lepiej kochać, a potem płakać. Następna bzdura. Wierzcie mi, wcale nie lepiej. Nie pokazujcie mi raju, żeby potem go spalić.

— Harlan Coben
Reposted fromaleander aleander viaday11shadow day11shadow
dreamadream
23:04
5406 a565 500
Reposted fromgubert gubert viastrzepy strzepy
dreamadream
22:59
0154 deb6 500
Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

December 06 2019

dreamadream
01:09
6622 14e5 500
Reposted fromowca owca viaszarakoszula szarakoszula
dreamadream
01:08

November 29 2019

dreamadream
23:46
Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNoCinderella NoCinderella

November 24 2019

dreamadream
23:37
7417 143b 500
dreamadream
23:35
(...) czuję się gorzej na samą myśl
Że ktoś całkiem inny niż ja
A ja to nikt.
— Dawid Podsiadło
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianiemoc niemoc
dreamadream
23:34
2775 64f2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszarakoszula szarakoszula
dreamadream
23:33
Reposted frombiru biru viaszarakoszula szarakoszula
dreamadream
23:32
9344 c03d 500

November 17 2019

dreamadream
20:19
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
dreamadream
20:19
7372 5901 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viastrzepy strzepy
dreamadream
20:17
Wiele osób z twojej przeszłości zna tylko tą nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje.
— Alina Adamowicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl